Terms

4 Dvipas

According to the Cologne Sanskrit Dictionary there are either 4, 7 or 13 Dvipas. 4 Bhadrasva Ketu-mlla Jambu-dvipa Uttarah Kuravah 2 MBh. vi , 208 Hariv. Ka1v. &c. cf. Dharmas. cxx] North Uttarah Kuravah East Centre West Bhadrasva Jambu-dvipa Ketu-mlla Bhadrasva, Uttarah Kuravah, Ketu-mlla, Jambu-dvipa
Back

New articles