Terms

4 Heavenly Kings: China

4 Heavenly Kings = Tiānwáng (天王) Heavenly kings or Sì Tiānwáng (四天王) Four heavenly kings Duō Wén Tiān Vaisravana (Kuvera) =North Yellow Guăng Mù Tiān Chí Guó Tiān Virupaksa = West Dhrtirastra = East Red Zēng Cháng Tiān White Virudhaka = South Blue
Back