Terms

18 Sons of Kashyapa and Danu

Kashapa had 61 sons. The 18 important sons were: 1.Dvimurdha 2. Sambara 3. Arishta 4. Hayagriva 5. Vibhavasu 6. Ayomukha 7. Sankusira 8. Svarbhanu 9. Kapila 10. Aruna 11. Puloma 12. Vrishaparva 13. Ekacakra 14. Anutapana 15. Dhumrakesa 16. Virupaksha 17. Vipracitti 18. Durjaya.
Back

New articles