Terms

7 Ravas

KANNADA SANSKRIT ENGLISH 1. Ravi 1. Bhanu Vasara 1. Sun Day 2. Soma 2. Indu Vasara 2. Monday 3. Mangala 3. Bhouma Vasara 3. Tuesday 4. Budha 4. Soumya Vasara 4. Wednesday 5. Guru 5. Bruhaspati Vasara 5. Thursday 6. Shukra 6. Bhargava Vasara 6. Friday 7. Shani 7. Sthira ( Manda) Vasara 7. Saturday
Back

New articles