Terms

8 Immortals

Luu Dongbin Tieguai Li Zhongli Quan Zhang Guolao Lao Zi He Xiangu Cao Guojiu Lan Caihe Han Xiang ‘Eight Genii Table’ (Pa Hsien Cho), the ‘Eight Genii Bridge’ (Pa Hsien Ch’iao), ‘Eight Genii Vermicelli’ (Pa Hsien Mien), the ‘Eight Genii of the Wine-cup’ (Tin Chung Pa Hsien)—wine-bibbers of the T’ang dynasty celebrated by Tu Fu, the poet Cited from Website: 8 Immortals Eight Immortals (八仙)Daoist He Xiangu (何仙姑) Cao Guojiu (曹國舅) Tie Guaili (鐵拐李) Lan Caihe (藍采和) Lu Dongbin (呂洞賓) Han Xiangzi (韓湘子) Zhang Guolao (張果老) long-wang(龙王) http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_mythology
Back

New articles