Terms

9 Mountains

The 9 Mountains align with the 9 Stars (Jiuxing) 1. Tanlang 2. Jumen 3. Lucun 4. Wenqu 5. Lianzhen 6. Wuqu 7. Pojun 8. Zuofu 9. Youbi Tanlang, Jumen, Lucun, Wenqu, Lianzhen, Wuqu, Pojun, Zuofu, Youbi
Back