Terms

Confucius

Confucius (551-479 B.C.) was the elder contemporary of Lao Tze His main work is the Wu Jing: Five Claasics which was codified by Zhu Xi. He is typically called: Kong Fuzi Kongzi, Kong Zi, Venerable Master Kong, Virtuous Teacher Kong, The name Fuzi is noteworthy Fu is the first of the 12 Xiaoxi Gua = 12 Growth and Decay Hexagrams = 12 Bi Gua = 12 Sovereign Diagrams = Fu, Lin, Tai, Dazhuang, Guai, Qian, Gou, Dun, Pi, Guan, Bo, Kun Zi = Rat and is the first of the 12 Terrrestrial or Earthly Branches Zi, Hai, Xu, Yu, Shen, Wei, Wu Si, Chen, Mao, Yin, Chu
Back

New articles