Terms

13 Steps

The 13 steps of Swoyambhu Mahachaitya which one sees on many similar buildings are: 1. Pramudita 2. Vimala 3. Prabhakari 4. Archismati 5. Sundurjaya 6. Abhimukhi 7. Durangama 8. Achala 9. Sadhumati 10. Dharmamegha 11. Samantaprabha 12. Nirupama 13. Gyanavati Vajrabhumi.
Back