Terms

Zi, Gui, Chou, Gen, Yin, Jia, Mao, Yi, Chen, Xun, Si, Bing, Wu, Ding, Wei, Kun, Shen, Geng, You, Xin, Xu, Qian, Hai, Ren

24 Directions = Twenty four mountains = Er shi si shan
 
1. Zi 0 North
2. Gui 15
3. Chou 30
4. Gen 45 Northeast
5. Yin 60
6. Jia 75
7. Mao 90 East
8. Yi 105
9. Chen 120
10. Xun 135 Southeast
11. Si 150
12. Bing 165
13. Wu 180 South
14. Ding 195 1
5 Wei 210
16. Kun 225 Southwest
17. Shen 240
18. Geng 255
19. You 270 West
20. Xin 285
21. Xu 300
22. Qian 315 Northwest
23. Hai 330
24. Ren 345
 
Zi, Gen, Mao, Xun, Wu, Kun, You, Qian
Qian - Kun
315 Degrees - 225 Degrees
Northwest - Southwest
Direction 22 - Direction 16
 
Direction 16. Kun - Direction 22.Qian
Qian - Xun
Direction 22 - Direction 10
315 Degrees - 135 Degrees
Kun - Gen
 
Direction 16 - Direction 4
Southwest - Northeast
225 Degrees - 45 Degrees
 
 24 Directions                                                 8 Trigrams, 12 Animals, 24 Directions
  
Back

New articles