Terms

Ashlesha

Ashlesha Aslesa - Aazlesha - Aayilyam - Ahideva - Ahidaivata - Bhujamgabha - Bhaujamga - Uraga - Vaba - Kak (Tibetan) Also claimed to be Seventh Nakshatra http://barbarapijan.com/bpa/Nakshatras/09ashlesha.htm
Back