Terms

18 Upapuranas (Additional)

Upapuranas are: Sanat-kumara, Narasimha, Brihan-naradiya, Siva-rahasya, Durvasa, Kapila, Vamana, Bhargava, Varuna, Kalika, Samba, Nandi, Surya, Parasara, Vasishtha, Devi-Bhagavata, Ganesa, and Hamsa
Back