Terms

12 Chakra-varties

 
The Twelve Chakra varties 
       12 Chakravartins
       12 Cakravartins              are:
 
1. Bharata 2. Sagara 3. Meghavan 4. Sanatkumara 5. Shanti natha 6. Kunthu natha 7. Ara(ha) natha 8. Subhauma 9. Padmaprabha 10. Harisena 11. Jayasena 12. Brahmadatt
Back