Terms

9 Prati-Vasudevas

The nine Prati Vasudevas (Prati Narayans) are: 1. Asvagriva 2. Taraka 3. Naraka 4. Nisumbha 5. Madhukaitabh 6. Prahlada 7. Bali 8. Ravana 9. Jarasandha http://www.ibiblio.org/jainism/database/JAINEDU/63shalak.doc
Back