Terms

Greek Gods: 1. Protogenoi

Protogonoi In Greece the Protogonoi ior primoridal deities include: Aether Ananke Inevitability Chaos Gaia or Gaea Uranus Hemera Hydros Water Chronos Eros Erebus Nesoi Islands Nyx Okeanos Ophion Ourea Ouranos Pontos Phusis Nature Tartarus Tethys Thalassa Thesis
Back