Terms

60 Year Jupiter Cycle

12 Year + 60 Year cycle = 72 Years. Jupiter Cycle Cologne Sanskrit Dictionary 3 Zukla 6 Caitra 17 Saumya 25 Piggala 37 Zukla 43 Saumya 50 Piggala (cf. Anala in Brahma Purana). Wiki: 1. Prabhava 2. Vibhava 3. Shukla 4. Pramoda 5. Prajāpati 6. Āngirasa 7. Shrīmukha 8. Bhāva 9. Yuvan 10. Dhātri 11. Īshvara 12. Bahudhānya 13. Pramāthin 14. Vikrama 15. Vrisha 16. Chitrabhānu 17. Svabhānu 18. Tārana 19. Pārthiva 20. Vyaya (2006-2007 AD/CE) 21. Sarvajit 22. Sarvadhārin 23. Virodhin 24. Vikrita 25. Khara 26. Nandana 27. Vijaya 28. Jaya 29. Manmatha 30. Durmukha 31. Hemalambin 32. Vilambin 33. Vikārin 34. Shārvari 35. Plava 36. Shubhakrit 37. Shobhana 38. Krodhin 39. Vishvāvasu 40. Parābhava 41. Plavanga 42. Kīlaka 43. Saumya 44. Sādhārana 45. Virodhikrit 46. Paritāpin 47. Pramādin 48. Ānanda 49. Rākshasa 50. Anala 51. Pingala 52. Kālayukti 53. Siddhārthin 54. Raudra 55. Durmati 56. Dundubhi 57. Rudhirodgārin 58. Raktāksha 59. Krodhana 60. Kshaya
 
1
甲子 2
乙丑 3
丙寅 4
丁卯 5
戊辰 6
己巳 7
庚午 8
辛未 9
壬申 10
癸酉 11
甲戌 12
乙亥 13
丙子 14
丁丑 15
戊寅 16
己卯 17
庚辰 18
辛巳 19
壬午 20
癸未 21
甲申 22
乙酉 23
丙戌 24
丁亥 25
戊子 26
己丑 27
庚寅 28
辛卯 29
壬辰 30
癸巳 31
甲午 32
乙未 33
丙申 34
丁酉 35
戊戌 36
己亥 37
庚子 38
辛丑 39
壬寅 40
癸卯 41
甲辰 42
乙巳 43
丙午 44
丁未 45
戊申 46
己酉 47
庚戌 48
辛亥 49
壬子 50
癸丑 51
甲寅 52
乙卯 53
丙辰 54
丁巳 55
戊午 56
己未 57
庚申 58
辛酉 59
壬戌 60
癸亥
Back