Terms

Wives of the Sun

Wives of the Sun 3 Wives of Aditya 3 Wives of Shiva 3 Wives of Surya 3 Wives of Vishnu 3 Wives of Visvasvan 3 Wives of Zeus First Six Months Last Six Months Original Substitute, Shadow, Cloud Aditya + Sanjna Aditya + Chaya (Chhaya) Vaivasvata Manu,Yama Savarni Manu, Sani (Saturn), Vishti Yamuna Surya + Kunti > Karna Surya + Chayya > Shani Surya + Sanghya (Cosnciousness) Surya + Chayya Vasvat Manu, Yama and Yamuna Saturn Suryadev + Sandna Suryadev + Sanvarna or Savarna Dakshinadhipati Yama. Shri Shaneshwar Vivasvat + Saranya Vivasvat + Samnja Asvins, Sanjana, Vaivasvata Manu, Revanta, Yama and Yam Vivasat + Saranyu Vivasat + Substitute Aswins, Yama, Yami. Visvasvan + Samjna Visvasvan + Chaya Yama, Yami, Sraddhadeva Savarna, Tapati + Lord Samvarana = Manu 7 Sanaiscara [Saturn] Visvasvan + Vadava Asvini Brothers Surya + Sanjna > Mare Surya + Sanjna in Diminished Form Surya + Sanjana Surya + Chaya >Mare Viivasvat + Sanjana Vivasvat + Chaya > turned into Mare Manu 7 Manu 8 Dakshinadhipati Yama Shri Shaneshwar
Back

New articles