Terms

16 Divine Mothers

16 Divine Mothers sometimes 16 viz. 1. Gauri 2. Padma 3. Saci 4. Medha 5. Savitri 6. Vijaya 7. Jaya 8. Deva-sena 9. Sva-dha 10. Svaha 11. Santi 12. Pushti 13. Dhriti 14. Tushti 15. Atma-devata 16. Kula-devata
Back

New articles