Terms

13 Dvipas

13 Dvipas 4 [Bhadrasva , Ketu-mlla , Jambu-dvipa and Uttarah Kuravah MBh. vi , 208 Hariv. Ka1v. &c. cf. Dharmas. cxx] or 13 [the latter four + 9 , viz. Indra-dvipa , Kaseru-mat , Tamra-varna , Gabhasti-mat , Naga-dvipa , Saumya , Gandharva , Varuna and Bharata , which are enumerated VP. ii , 3 , 6 ; 7 , as forming Bharata-varsha]
Back

New articles