Terms

Jusan Butsu

Jusan Butsu The 13 buddhas and bodhisattvas are Fudo Myo-o Shaka Nyorai Monju Bosatsu Fugen Bosatsu Jizo Bosatsu Miroku Bosatsu Yakushi Nyorai Kannon Bosatsu Seishi Bosatsu Amida Nyora Ashuku Nyora Dainichi Nyorai Kokuzo Bosatsu
Back

New articles