Terms

Demons

Demons Cologne Sanksrit Dictionary under ViSNu: Demons he or Krishna killed: Madhu Dhenuka Canura Yamala and Arjuna [see {yamalArjuna}] Kala-nemi Haya-griva Sakata Arishta Kaitabha Kansa Kesin Mura Salva Mainda Dvi-vida Rahu Hiranya-kasipu Bana Kaliya Naraka Bali
Back

New articles