Terms

Zorya Utrennyaya

The Morning Star is Zorya Utrennyaya (also Zvezda Danica, Zvezda Dennitsa, Zwezda Dnieca, Zora). Wiki: The Zorya http://en.wikipedia.org/wiki/The_Zorya
Back

New articles