Terms

Tsuchi

tsuchi 土 Earth Saturn In Japan: Earth (tsuchi 土) is linked with Saturn and there is both a yin and a yang form: (tsuchi-no-e 戊 (yang) ( tsuchi-no-to 己 (yin) Wood (ki 木) Fire (hi 火) Earth (tsuchi 土) Metal (kane 金) Water (mizu 水) http://www.onmarkproductions.com/html/12-zodiac.shtml ki, hi, tsuchi, kane, mizu
Back