Terms

6 Schools of Yi Jing

Yi Jing or Yì Jīng = I Ching = Book of Changes = classic of Changes = = I King (German)
 
The word Yi means Changeable.
Yi Jing is part of Bo which is one of 5 groups of theories:
ming Bo Xiang Yi Shan
 
Collectively called Wu Shu Yi Jing has six main schools:
Zhou Yi
Han Yi Mei
Hua Xin Yi
Tai Yi Shen Shu
Huang Yi Jing Shi
HeiLuo Li Shu
 
It is related to six other Chinese fortune telling systems Qi Men Dun Jia
 
 
Back