Terms

Fu

Fu is the first of the 12 Xiaoxi Gua =12 Growth and Decay Hexagrams = 12 Bi Gua = 12 Sovereign Diagrams
 
Fu, Lin, Tai, Dazhuang, Guai, Qian, Gou, Dun, Pi, Guan, Bo, Kun
 
It corresponds to: Capricorn Fu Mid-Winter Winter Solstice Xingji House 270 Degrees shíyīyuè
 
As a Deva Fu in Japan is North West Symbol 10:29
 
cf. Symbol 16: 29 Winding Wall
Back