Terms

San Qing

San Qing San Qing (Pure Palaces Realm) where the Tao (un-nameable God) resides. http://www.shaolinkungfucenter.com/tao/deities.html San Qing covers Heavens 34-36 Wu Chi Heaven 36 Yu Qing Heaven 35 Tai Qing Heaven 33 Shang Qing Immediately below this is Cing Tian: Heaven Tai Chi Heaven 33 Jade or Yade Emperor Heaven 32 Gods and Goddesses under Yade Emperoir Below this are Heavens 1-32 The gods and goddesses are in two main classes Xian Tan Zhen Shen Hou Tian Shen Ming 3 Pure Ones
Back