Terms

Da Jiu Jing

dàjiūjìng, dàyuánman dàchéngjiù traditional: 大究竟、 大圓滿、 大成就 simplified: 大究竟、 大圆满、 大成就 Pinyin: dàjiūjìng, dàyuánmǎn, dàchéngjiù
Back