Terms

32 Deities of Guhyasamaya

32 Deities of Guhyasamaya
 
1. Guhyasamaja-Akshobhyavajra.
2. vairocana.
3. amitabha.
4. ratnasambhava.
5. amoghasiddhi.
6. locana.
7. mamaki.
8. pandara.
9. tara.
 
10. sparshavajra
11. rupavajra.
12. sabdavajra.
13. gandhavajra.
14. rasavajra.
 
15. maitreya.
16. ksitigarbha.
17. vajrapani.
18. khagarbha.
19. lokeshvara.
20. sarvanivaranavishkambhin.
21. manjushri.
22. samantabhadra.
 23 yamantaka.
24. prajnantaka.
25.padmantaka.
26. vighnantaka.
27. acla.
28. takiraja.
29. niladanda.
30. mahabala.
31. ushnishacakravartin.
32. sumbharaja
Back