Terms

8 Astto Bodhissatvas

8 Astto Bodhissatvas in Dharmasanghra Maitreya Gaganaganja Samantabhadra Vajrapani Manjusri Sarvanivarna Viskambhi Kstigharba Khagharba Manjusri Avaalokiteshvara Mahastamaprapta Aksayamati Ratnacandana Bhaisajya-raja Baisajya-sanudgata Maitreya www.buddhanet.net/pdf_file/medbudsutra.pdf
Back