Terms

Vajradhara - Vajradhatu-ishvari

Vajradhara- Vajradhatu-ishvari
 
Yab - Yum
 
Yum Chenmo = Great Mother
 
Samantabhadri = Mother of all Buddhas Prajnaparamita = Mother of all Buddhas
Back