Terms

10 Parts of Spirit

10 Parts of Spirit Hun: the Yang Side San Hun 1. Shaung Ling 2. Tai Guang 3. You Jing also called Ethereal Soul Po: the Yin Side Qi Po 1. Shigou 2. Fushi 3. Queyin 4. Tunzei 5. Feidu 6. Chuhui 7. Bichou also called Corporeal Soul http://www.shaolinkungfucenter.com/tao/yenshen.html
Back