Terms

34 Consonants in Sanskrit

34 Consonants in Sanskrit
ka kha ga gha na kavarga Gutturals, Velar 1 2 3 4 5
ca cha ja jha nya cavarga Palatal 6 7 8 9 10
ta tha da dha na Tavarga Cerebrals, Retroflex 11 12 13 14 15
ta tha da dha na tavarga Dentals 16 17 18 19 20
pa pha ba bha ma pavarga Labials 21 22 23 24 25
ya ra la va yavarga Semivowels Approximants, Trill 26 27 28 29
sha sa sa savarga Sibilants Coronal Fricatives 30 31 32
ha la Sonant Aspirate Glottal Fricative33 34
 
Ja, Da, Ha
8, 13, 33
Back