Terms

Vivasvat - Samjna - Vivasvat - Saranyu

Vivasvat - Samnja               Vivasvat - Saranyu
Manu 7                                 Manu 8
Yama                                   Vaivasvata (Manu) Savarni
Back