Terms

Para Vani

Para Vani Para Vani, Transcendental Sound Pasyanti. Visual Sound Madhyama, mental Sound Vaikhari, Articulate speech Para Vani, Pasyanti, Madhyama, Vaikhari Transcendental Sound, Visual Sound, Mental Sound, Articulate Speech Muladhara, Manipura, Anahata, Vishuddha
Back