Terms

Dhritarashtra - Gandhari

Dhritarashtra - Gandhari Dhritarashtra, and Queen Gandhari through a boon from Vyasa had 100 sons and 1 daughter: Duryodhana Dushasana Dussala Jalagandha Sama
Back