Terms

mahAyuga

mahAyuga n. a great Yuga or Yuga of the gods (= 4 Yugas of mortals or the aggregate of the Krita , Treta , Dvapara and Kali Yugas = 4 , 320 , 000 years a day and a night of Brahma comprise 2 , 000 Maha-yugas) Suryas. (IW. 178).
Back