Terms

South, Southwest, West, Northwest, North, Northeast, East, Southeast

South, Southwest, West, Northwest, North, Northeast, East, Southeast 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 There are at least 3 basic alignments Earlier Heaven Li, Kun, Dui, Qian, Kan, Gen, Zhen, Xun Later Heaven Qian, Xun, Kan, Gen, Kun, Zhen, Li, Dui 24 Directions Zi, Gen, Mao, Xun, Wu, Kun, You, Qian
Back