Terms

Shaka, Yakushi, Amida

Main Shrine Omiya Shaka Yakushi Amida ba va be ve kiri on his heart Medicine Bottle Red Lotus White Lotus On the lotus ba va = big bowl Sakyamuni Amitabha East West kiri; / seems to be forSanskrit r, and Þ/ for £ sanzai 三才)
Back