Terms

Krakucchanda, Kanakamuni, Kashyapa, Sakyamuni, Maitreya

The 5 Dhyani Buddhas Vairochana, Akshobya, Ratnasmabhava, Amitabha, Amoghasiddhi produce 5 Bodhissatavs Samantabhadra, Vajrapani, Ratnapani, Avalokiteshvara, Vishvapani produce 5 Wheel Turning Buddhas Krakucchanda, Kanakamuni, Kashyapa, Sakyamuni, Maitreya
Back