Terms

Kan, Kun, Zhen, Xun, Qian, Dui, Gen, Li

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kan Kun Zhen Xun Qian Dui Gen Li
White Black Green Green Yellow White Red White Purple

4 9 2
3 5 7
8 1 6Xun Li Kun
Zhen Dui
Gen Kan Qian


One, Six and Eight are white . Two is black. Three and Four are green. Five is yellow. Seven is red. Nine is purple.
http://chineseastrologyonline.com/PWbasic.htm

Zhen, Wuji, Dui
Green, Yellow, Red
Back