Terms

North, SW, East, SE, Centre, NW, West, NE, South

North, SW, East, SE, Centre, NW, West, NE South

Kan, Kun, Zhen, Xun, Qian, Dui, Gen, Li


SW, SE, NW, NE
Kun, Xun Dui LiKan, Zhen, Qian, Gen

Back