Terms

Northeast - Northwest (Chinese)

Northeast - Northwest (Chinese) 225 Degrees - 135 Degrees Kun Xun 0 45 90 135 180 225 270 315 South, Southwest, West, Northwest, North, Northeast, East, Southeast Zi, Gen, Mao, Xun, Wu, Kun, You, Qian There are at least 3 basic alignments Earlier Heaven Li, Kun, Dui, Qian, Kan, Gen, Zhen, Xun Later Heaven Qian, Xun, Kan, Gen, Kun, Zhen, Li, Dui 24 Directions Zi, Gen, Mao, Xun, Wu, Kun, You, Qian
Back