Terms

zi, chou, yin, mao, chen, si, wu, wei, shen, you, xu, ai

12 Terrestrial Branches and their Phoenician Equivalents according to Julie Wei.  


Aquarius  Pisces
子                 丑
zi,            chou
rat,           ox,
11            12
T              A

Aries  Taurus  Gemini, Cancer Leo,          Virgo,   Libra,      Scorpio,
寅         卯          辰           巳            午             未        申               酉
yin,       mao,    chen,      si,            wu,          wei,    shen,         you,     
tiger,    rabbit,  dragon,  snake,    horse,    goat,   monkey,    rooster,
1           2           3              4              5             6          7                8         
O          M           Th           R              G            P          S                L   


戌                      亥
xu,               ai = Hai
dog,             pig,
Sagittarius,   Capricorn
9                  10
Ts                 E

xu,                ai         zi,           chou   yin
戌                 亥        子          丑          寅
Month 9      10        11          12       1
Dog            Pig       Rat         Ox      Tiger
Ts               E            T             A        O
 
Fu, Lin, Tai, Dazhuang, Guai, Qian, Gou, Dun, Pi, Guan, Bo Kun

Month 11. Zi
Month 12. Chou
Month 01. Yin
Month 02. Mao
Month 03. Chen
Month 04. Si
Month 05. Wu
Month 06. Wei
Month 07. Shen
Month 08. You
Month 09. Xu
Month 10. Hai

Son, Bull, Shoot/Archery, Water/Power, Build Dyke, Figurehead, Noon, Taste, Belt-Hook/Lightening, StoreWater for Irrigation/Wine, Battle-Axe, Boundary

zi  chou   yin    mao, chen, si, wu, wei, shen, you, xu, hai
子    丑       寅        卯        辰       巳   午    未     申       酉       戌     亥
T    A      O       N      Th     R   G    P      S     L       Ts   E
22  1      16      13     9       20 3    17    21    12     18   5


tiger, rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog,             pig, rat, ox

yin,  mao, chen, si, wu, wei, shen, you, xu, hai, zi,  chou 


------------------------------------------------
Conjecture/Hypothesis based on Julie Wei
chou, gui, zi,            wei
A             T              p
Ox           Rat           Goat
Pisces      Aquarius   Virgo


Yin Mou - Chen Xu Chou Wei

Month 1 Month 2 -  Month 3 Month 9 Month 12 Month 5
O          N              Th         Ts       A             P

 

Back