Terms

kriya, jnana, iccha, Shakti, Shiva

Kriya, Jnana, Iccha, Shakti, Shiva शिव,
5 Verities
Kriya, Jnana, Iccha, Shakti, Shiva
Tattva 6, Tattva 5, Tattva 4, Tattva 3, Tattva 2
sa sa sa ha Ksha savarga + ha + Siva
Back