Terms

Prakriti, Ahamkara, Buddhi, Manas, Purusha

Prakriti, Ahamkara, Buddhi, Manas, Purusha
 21        22                 23          24          25
Prakriti, Ahamkara, Buddhi, Manas, Purusha
pa          pha             ba           bha        ma
प            फ                  ब             भ            म
 
Back