Terms

A L P H A

Greek                     A  L   PH   A is 4 letters in: t Greek
                                α  λ   φ       α
Letter of Alphabet 1 11 21    1
 
cf.
Pheonician             A  L E Ph
 
Aramaic                   A L E F
                                   1 12 5 6
 
Hebrew                     A L E F
                                   1 13  5 6
 
The Greek word ALPHA is five letters in
 
Roman Script          A L P H A
                                   1 11 16 7 1
 
Nabataean               A L E P H
                                    1 12
                                    meaning Everything Left Many Sun using the Limyran Oracle
 
Sattva            Rajas 
              
Passive         Active
Al                     Pha
cf.
A                      F
Al         i           F 
Back