Terms

Wu, Ji, Geng, Xin, Ren, Gui

Wu, Ji, Geng, Xin, Ren, Gui six symbolic flags of the king and feudal lords Wu, earth element, yang, holds up a just-yellow flag Ji, earth element, yin, holds up a deputy-yellow flag Geng, metal element, yang, holds up a just-white flag Xin, metal element, yin, holds up a deputy-white flag Ren, water element, yang, holds up a just-black flag Gui, water element, yin, holds up a deputy-black flag. Jia-Zi Jia-Xu Jia-Shen Jia-Wu Jia-Chen Jia-Yin Yi-Chou Yi-Hai Yi-You Yi-Wei Yi-Si Yi-Mou Bing-Yin Bing-Zi Bing-Xu Bing-Shen Bing-Wu Bing-Chen Ding-Mou Ding-Chou Ding-Hai Ding-You Ding-Wei Ding-Si Wu-Chen Wu-Yin Wu-Zi Wu-Xu Wu-Shen Wu(HS05)-Wu(EB07) Ji-Si Ji-Mou Ji-Chou Ji-Hai Ji-You Ji-Wei Geng-Wu Geng-Chen Geng-Yin Geng-Zi Geng-Xu Geng-Shen Xin-Wei Xin-Si Xin-Mou Xin-Chou Xin-Hai Xin-You Ren-Shen Ren-Wu Ren-Chen Ren-Yin Ren-Zi Ren-Xu Gui-You Gui-Wei Gui-Si Gui-Mou Gui-Chou Gui-Hai http://www.damo-qigong.net/project/iching/dunjia.htm
Back