Terms

pa pha ba bha ma

Formerly at: http://sarbani.com/mantra/mantra_rashi_chakra.htm
 
Wheel
pa pha ba bha ma
Labial Consonants: Sanskrit pa pha ba bha ma
प फ ब भ म
Sequence 21 22 23 24 25
Gematria 21 22 23 24 25
                   21 22 23 24 25
 
Prakriti, Ahamkara, Buddhi, Manas, Purusha
 
pa pha ba bha ma
प फ ब भ म
 
Back