Terms

Zhi, Hun, Yi, Po, Shen

Zhi Hun Yi Po Shen 1 3 5 7 9 North East Centre West South Turtle Dragon Tiger Phoenix Zhi Hun Yi Po Shen Kidney Liver Lungs Heart Mercury Jupiter Saturn Venus Mars Water Wood Earth Metal Fire
Back