Terms

Zi, Hai, Xu, Yu, Shen, Wei, Wu Si, Chen, Mao, Yin, Chu

In Qi Zheng Si Yu the order is:
子              亥           戌        酉          申            未
Zi,             Hai,        Xu,      Yu,         Shen,     Wei,
Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer
T                E            Ts        L            S            P
 
午     巳        辰       卯            寅                 丑
Wu   Si,      Chen, Mao,       Yin,               Chu
Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn
G      R         Th      M             O                    A
 
寅 丑         子 亥
Yin Chou Zi Hai
 
Leo wu G
Virgo Cancer si wei R P
Libra Gemini chen shen Th S
Scorpio Taurus mao yu M L
Sagittarius Aries yin xu O Ts
Capricorn Pisces chou hai A E
Aquarius zi T
 
Cf. The More Familiar order (http://en.wikipedia.org/wiki/Earthly_Branches)
子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 戌 戌 亥
zi, chou, yin, mao, chen, si, wu, wei, shen, you, xu, ai
T A O M Th R G P S L Ts E
A basic difference is that the Qi Zheng begins with Zi and goes backwards (counterclockwise) through the zodiac (Aquarius - Capricorn etc to Pisces) whereas the modern method goes clockwise.
子 亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑
Back