Terms

12 Houses

12 Houses Ming Gong Cai Bo Xiong Di Tian Zhai Nan Nu Nu Pu Fu Qi Ji E Qian Yi Guan Lu Fu De Xian Mao 1st house self Self analysis. 2nd house poverty 3rd house brothers, sisters 4st house inheritance House, real estate. 5th house friendship, love 6th house service, contribution. 7th house marriage 8th house health 9th house talent, moving 10th house business, job 11th house unconsciousness 12th house appearances http://homepage2.nifty.com/index_Z/qizheng.html 12 Houses Xingji, Xuanxiao, Zouzi, Jianglou, Daliang, Shichen, Chunshou, Chunhuo, Chunwei, Shouxing, Dahuo, Ximu
Back